Метою даного курсу є підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної компетентності студентів, практичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового, розмовного стилів української мови, що забезпечить професійне спілкування на належному мовному рівні, набуття комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові креативних здібностей студентів та спонукає до самореалізації фахівців, активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як визначальні для формування професійної майстерності та конкурентоздатності сучасного фахівця; вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професійній сфері: вплив на співрозмовника за допомоги вмілого використання різноманітних мовних засобів, оволодіння культурою монологу, діалогу та полілогу; сприйняття й відтворення фахових текстів, засвоєння лексики і термінології свого фаху, вибір комунікативно виправданих мовних засобів.

Завдання навчальної дисципліни:

­   сформувати чітке і правильне розуміння ролі державної мови у професійній діяльності;

­   забезпечити досконале володіння нормами сучасної української літературної мови та дотримання вимог культури усного й писемного мовлення;

­   виробити навички самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні;

­   розвивати творче мислення студентів;

­   виховати повагу до української літературної мови, до мовних традицій.

­   сформувати навички оперування фаховою термінологією, редагування, коригування та перекладу наукових текстів.

До закінчення курсу студенти повинні:

знати:

­   норми сучасної української літературної мови й практично оволодіти ними;

­   основні умови ефективного мовленнєвого спілкування, композицію публічного виступу; готуватися до публічного виступу, правильно сприймати фахову інформацію, володіти різними видами усного професійного спілкування;

­   сутність, види, завдання етики ділового спілкування, етичні норми та нормативи;

­   особливості мови своєї професії, термінологію свого фаху, джерела поповнення лексики сучасної української літературної мови;

­   призначення, класифікацію документів, вимоги до складання та оформлення різних видів документів, реквізити документів та правила їх оформлення;

­   нормативи оформлення довідково-інформаційної документації, класифікацію службових листів, правила ділового листування, склад реквізитів;

­   основні документи свого фаху, структуру їх тексту, правила оформлення;

вміти:

­   правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів; влучно висловлювати думки для успішного розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності;

­   сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового й наукового стилів;

­   скорочувати та створювати наукові тексти професійного спрямування, складати план, конспект, реферат тощо, робити необхідні нотатки, виписки відповідно до поставленої мети;

­   складати різні типи документів, правильно добираючи мовні засоби, що репрезентують їх специфіку;

­   послуговуватися лексикографічними джерелами (словниками) та іншою допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного вдосконалення мовної культури.