Туристичний бізнес — один з небагатьох видів господарської діяльності, який має високу рентабельність. Завдяки розвитку бізнесу з надання туристичних послуг відповідний сектор економіки буде зростати, що сприятиме досягненню поставленої урядом України стратегічної мети — наблизити структуру національної економіки до господарської структури найбільш розвинених країн світу. Враховуючи все вище означене, беззаперечною є актуальність підготовки фахівців для сфери туристичного бізнесу.
Мета дисципліни «Планування і організація туристичного бізнесу» полягає у формуванні у майбутніх фахівців системи спеціальних теоретичних знань та практичних навиків щодо організації туристичного бізнесу в Україні.
Предмет дисципліни — комплексні знання проблем організації та функціонування туристичного бізнесу в Україні.
Для досягнення поставленої мети під час викладання курсу «Планування і організація туристичного бізнесу» передбачається виконання наступних завдань:
1. Формування у студентів комплексних знань щодо особливостей організації підприємств туристичного бізнесу та вміння визначати суть проблем туристичного ринку.
2. Вивчення основних закономірностей та принципів організації туристичного бізнесу в Україні.
3. Набуття навичок створення та організації діяльності підприємств туристичного бізнесу.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен оволодіти такими компетентностями:
– здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;
– здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя;
– здатність діяти соціально відповідально та свідомо;
– прагнення до збереження навколишнього середовища;
– здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел;
– здатність працювати в міжнародному контексті;
– навички використання інформаційних та комунікаційних технологій;
– здатність спілкуватися державною мовою;
– здатність спілкуватися іноземною мовою;
– здатність планувати та управляти часом;
– здатність працювати в команді та автономно;
– знання та розуміння предметної області та розуміння специфіки професійної діяльності;
– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
– розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів;
– розуміння процесів організації туристичних подорожей і комплексного туристичного обслуговування (готельного, ресторанного, транспортного, екскурсійного, рекреаційного);
– здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати споживання туристичного продукту;
– розуміння принципів, процесів і технологій організації роботи суб’єкта туристичної індустрії та її підсистем;
– здатність визначати індивідуальні туристичні потреби, використовувати сучасні технології обслуговування туристів та вести претензійну роботу;
– здатність діяти у правовому полі, керуватися нормами законодавства. Програмними результатами навчання є: – знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з теорії туризму, організації туристичного процесу та туристичної діяльності суб’єктів ринку туристичних послуг, а також світоглядних та суміжних наук;
– розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт;
- застосовувати основні нормативно-правові акти України при створенні туристичного підприємства;
- визначати стратегію діяльності туристичного підприємства;
- розробляти основні засновницькі документи для відкриття туристичного підприємства;
- формувати туристичний продукт для підприємства;
- визначати та формувати ресурсне забезпечення діяльності підприємства туристичного бізнесу;
- здійснювати економічно обґрунтоване коригування цін на послуги;
- визначати напрямки рекламної політики туристичного підприємства та організовувати його рекламну діяльність.
Набуті знання із зазначеної дисципліни сприятимуть більш якісному й предметному освоєнню інших професійно-орієнтованих дисциплін, при проведенні наукових досліджень, а в кінцевому результаті – формуванню фахівців з туризму, конкурентоспроможних на ринку праці.