Бухгалтерський облік як важлива складова інформаційної системи підприємства забезпечує значну частину загального обсягу економічної інформації. Тому сучасні менеджери для того, щоб кваліфіковано оцінити фінансовий стан підприємства, перспективи його розвитку та приймати обґрунтовані фінансові, економічні й управлінські рішення, повинні знати принципи організації і форми ведення бухгалтерського обліку, порядок обліку господарських процесів та формування бухгалтерської звітності. Наявність достовірної інформації, яку надає аудит користувачам фінансової інформації, дозволяє підвищити ефективність функціонування підприємств і дає можливість оцінювати і прогнозувати наслідки ухвалення управлінських рішень. Предметом дисципліни «Облік і аудит» є методологія і методика ведення бухгалтерського обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів і витрат, фінансових результатів та проведення та аудиту фінансової звітності на підприємстві. Метою вивчення дисципліни «Облік і аудит» є формування у майбутніх фахівців системних теоретичних знань та формування практичних навичок в галузі побудови системи бухгалтерського обліку як інформаційної бази прийняття менеджером ефективних управлінських рішень і аудиту фінансової звітності суб’єкта господарювання та використання його результатів. Оволодіння змістом даної науки надає можливість майбутньому фахівцю мати теоретичну підготовку і практичні навички з організації та методики ведення бухгалтерського обліку і проведення та оформлення результатів аудиту фінансової звітності підприємства. Основними завданнями вивчення дисципліни «Облік і аудит» є навчити майбутніх фахівців організовувати на підприємстві бухгалтерський облік, проведення аудиторської перевірки та формувати облікову політику; набути навички зі складання і аудиту фінансової звітності підприємства; порядку документального оформлення господарських операцій і документів, пов’язаних з проведенням аудиту та наданням інших аудиторських послуг; використовувати облікову інформацію з фінансового в обліку з метою управління, аналізу, контролю тощо.