Мета: Курс «Соціологія» має на меті формування  у студентів системи знань про соціальну систему суспільства, розуміння сутності соціального життя та соціальної структури суспільства, а також навичок аналізу соціальних явищ і процесів.

 

Завдання: формування у студентів соціологічного світогляду щодо розкриття соціальних явищ та процесів, що пронизують соціальні взаємодії людей у різних вимірах суспільного життя та повсякденності; розвинути вміння послуговуватися категоріальним апаратом соціології, її методами дослідження, а також теоретичними та концептуальними напрацюваннями.

 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

ü специфіку об’єкта та предмета соціології;

ü структуру соціологічного знання;

ü рівні соціологічного аналізу;

ü понятійно-категоріальний апарат соціології;

ü основи соціологічного аналізу суспільства загалом та його структурних складових на рівні особистості, соціальної групи (спільноти), соціальних організацій та інститутів;

ü аналізувати конкретні соціальні явища та процеси в категоріях соціології;

ü логіку структурування суспільства, враховуючи актуальні проблеми соціальної стратифікації та соціальної мобільності;

ü основні методологічні принципи організації та проведення соціологічного дослідження.

 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен вміти:

ü зробити висновки щодо широкого спектру явищ, що пронизують повсякденне життя людини;

ü аналізувати та розкрити механізми функціонування основних сегментів розвитку суспільства як складної соціальної системи;

ü зреалізувати власну програму прикладного соціологічного дослідження, враховуючи переваги та недоліки кількісного та якісного підходу до вибраної соціальної проблеми;

ü обґрунтувати та обчислити вибіркову сукупність для проведення опитувань громадської думки та експертних досліджень.